Zorg op maat

Zorg op maat

Oriënterend gesprek

Alvorens aan de slag te kunnen op Sterrenland is er eerst een oriënterend gesprek. In dit gesprek wordt er besproken wat de vraag is, welke begeleiding nodig is en welke mogelijkheden Sterrenland daarin te bieden heeft. U kunt dan ook rondkijken op het terrein en een beeld vormen van de mogelijkheden op de zorgboerderij.

Intake gesprek en Zorgcontract

Als u besluit dat Sterrenland een goede plek is, dan wordt er een zorgcontract op gesteld en wordt er afgesproken welke uren/dagdelen u op Sterrenland komt. In een intake gesprek wordt er samen met de deelnemer gekeken wat de mogelijkheden van de deelnemer zijn, waar de persoonlijke interesse ligt en worden de mogelijkheden van Sterrenland uitgelegd. In dit gesprek zullen ook de reglementen (op tijd komen, verzuimregeling, omgangsnormen van Sterrenland, respect voor mens en milieu e.d ) worden voorgelegd. De deelnemer wordt uitgenodigd actief mee te denken welke leer doelen op korte en op langere termijn gesteld gaan worden. Het activiteitenplan wordt in een overeenkomst met de deelnemer vastgelegd.

Oriëntatiefase  en Werkfase

In de oriëntatie fase krijgt de deelnemer de kans Sterrenland te leren kennen en te ontdekken wat de eigen mogelijkheden zijn en waar de  struikelblokken liggen. Tijdens het verrichten van de activiteiten worden de deelnemers intensief begeleid door de werkbegeleider  De deelnemer wordt in deze fase geobserveerd op sociale vaardigheden, functioneren  bij de activiteiten, werkhouding  en motivatie. Regelmatig wordt er geëvalueerd en kunnen de  persoonlijke doelen bijgesteld en wordt besproken hoe die verwezenlijkt kunnen gaan worden.  Voor mensen die ook procesbegeleiding hebben krijgen ondersteuning middels individuele sessies.

Samen met de procesbegeleider en werkbegeleider wordt er gekeken of er meer zelfstandigheid genomen kan worden en eigen initiatieven te ontwikkelen zijn. Sterrenland noemt dit de werkfase. Binnen de veelzijdigheid van Sterrenland kunnen deelnemers in deze fase ontdekken waar de eigen interesse ligt en worden deelnemers gestimuleerd daarin verantwoordelijkheid te dragen. Als voorbeeld is een deelneemster van Sterrenland die kruiden ging drogen, zakjes maakte voor de winkel en een leuk etiket hiervoor ontworpen heeft. Het was haar eigen interesse en doordat ze daarin werd begeleid, kon ze  steeds meer vertrouwen in eigen kunnen ontwikkelen.

Evaluatie

Sterrenland stelt een goede communicatie met deelnemers en hun begeleiders erg op prijs. Regelmatig wordt er geëvalueerd of we met elkaar op de goede weg zitten en waar er eventueel bijgesteld moet worden. Zeker ook bij de kinderen is het belangrijk dat we elkaar verstaan en samenwerken.

Kosten

Aan de sociale activering, opvang, dagbesteding en begeleiding zijn kosten verbonden die vaak bekostigd kunnen worden met een PGB (Persoons Gebonden Budget). Hiervoor hebt u een indicatie nodig van het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg).

Sterrenland  is aangesloten bij BEZIG ( Boeren en Zorg in Gelderland) en heeft daarmee een   AWBZ-erkenning  zodat het mogelijk is de kosten rechtstreeks bij het Zorgkantoor te verhalen.